Σακοράφας Γεώργιος MD, PhD - Χειρουργός Θυρεοειδούς Αδένα και Παραθυρεοειδών

ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ / ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η βλάβη των λαρυγγικών νεύρων στη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής είναι μία δυνητική επιπλοκή που μπορεί να έχει συνέπειες όσον αφορά την φωνητική λειτουργία και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.
Η οπτική αναγνώριση του λαρυγγικού νεύρου προτείνεται σαν η μέθοδος εκλογής από την ΑΤΑ (American Thyroid Association) για την διατήρηση της ακεραιότητας του νεύρου στη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής.
Εντούτοις, παρά την οπτική αναγνώριση του λαρυγγικού νεύρου και την διατήρηση της ανατομικής ακεραιότητας αυτού μπορεί να συμβεί λειτουργική βλάβη του νεύρου σαν αποτέλεσμα των χειρισμών κατά τη διάρκεια της επέμβασης (π.χ. δυνάμεις έλξης, διαθερμία, ράμματα κλπ).
Η χρήση του νευροδιεγέρτη (IONM, διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση) έχει προταθεί σαν ένα μέσο για την διευκόλυνση της αναγνώρισης του λαρυγγικού νεύρου στη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής.
Παρά ταύτα, ο νευροδιεγέρτης χρησιμοποιείται ανά διαστήματα κατά την επέμβαση, πράγμα που σημαίνει ότι βλάβη του νεύρου μπορεί να συμβεί και μεταξύ των διαστημάτων αυτών.

Η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των φωνητικών χορδών (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, continuous intraoperative neuromonitoring, C-IONM) είναι μία σύγχρονη μέθοδος που προσφέρει τη δυνατότητα συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο (real-time) παρακολούθησης της λειτουργίας του νεύρου και των φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
Στη διάρκεια της συνεχούς διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης είναι δυνατή και ταυτόχρονη κλασική χρήση του νευροδιεγέρτη για την αναγνώριση των λαρυγγικών νεύρων (άνω και κάτω) και της πορείας του.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή  της μεθόδου είναι η αναγνώριση και παρασκευή των πνευμονογαστρικών νεύρων δεξιά και αριστερά, σε μήκος περίπου 15 – 20 mm, και η τοποθέτηση επ’ αυτών ενός ειδικού ηλεκτροδίου της συσκευής. 

Συνεχής, σε πραγματικό χρόνο (real-time) παρακολούθηση φωνητικής λειτουργίας και λειτουργίας φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια θυρεοειδεκτομής 

Με τη χρήση της συνεχούς διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης (C-IONM) ελέγχεται στο monitor της συσκευής αλλά και ηχητικά η λειτουργία των λαρυγγικών νεύρων (παλίνδρομου ή κάτω και έξω κλάδου άνω λαρυγγικού).
Μόλις αρχίζει να επηρεάζεται η λειτουργία του λαρυγγικού νεύρου (όπως για παράδειγμα από υπερβολική έλξη ή από τη θερμική ενέργεια των συσκευών αιμόστασης) αλλοιώνεται η καταγραφή στην οθόνη ενώ γίνεται ακουστό ηχητικό σήμα alarm που προειδοποιεί τον χειρουργό για πιθανή επικείμενη βλάβη των νεύρων.
Σαν αποτέλεσμα, στη φάση αυτή, ο χειρουργός σταματά τον εξ εξελίξει χειρισμό που ‘ερεθίζει’ το νεύρο, μέχρις ότου αποκατασταθεί η εικόνα της καταγραφής στο monitor και σταματήσουν να εκπέμπονται τα ηχητικά σήματα alarm.
Με τον τρόπο αυτό σταδιακά αποκαθίσταται η λειτουργικότητα του νεύρου (βάσει των καταγραφών στην οθόνη) και συνεχίζεται η επέμβαση.
Η ταυτόχρονη χρήση του κλασικού νευροδιεγέρτη διευκολύνει την οπτική αναγνώριση των λαρυγγικών νεύρων και της πορείας τους.

Η μέθοδος έχει ιδιαίτερη ένδειξη τους επαγγελματίες φωνής (π.χ. τραγουδιστές, τενόρους, παρουσιαστές, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς κλπ.) στους οποίους τυχόν βλάβη της φωνητικής λειτουργίας μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Δεν προτείνεται εντούτοις σαν τακτική ρουτίνας στη χειρουργική θυρεοειδούς καθότι απαιτεί επιπλέον χειρουργικούς χειρισμούς  για την αναγνώριση και παρασκευή των πνευμονογαστρικών νεύρων.
Η εμπειρία μας από την χρήση της τεχνικής αυτής σε επαγγελματίες φωνής είναι ιδιαίτερα θετική, καθότι δεν επηρεάσθηκε καθόλου από την επέμβαση η φωνητική τους λειτουργία, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα αυτή των ασθενών.

Εικόνα από το χειρουργείο σε ασθενή μας τενόρο, όπου φαίνεται το ειδικό ηλεκτρόδιο τοποθετημένο στο δεξιό πνευμονογαστρικό νεύρο

Παρακολουθήστε Video από την Τεχνική Συνεχούς Παρακολούθηση της Φωνητικής Λειτουργίας και της Λειτουργίας των Φωνητικών Χορδών κατά τη Διάρκεια της Θυρεοειδεκτομής.