• Γεώργιος Σακοράφας

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς-πως επηρεάζει η ηλικία την πρόγνωση της νόσου?

Εισαγωγή-πρόγνωση στον θηλώδη καρκίνο θυρεοειδούς και ηλικία


Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Πώς επηρεάζει η ηλικία την πρόγνωση?. Η πρόγνωση του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς είναι εξαιρετική. Αυτός ο καρκίνος αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Η εξαιρετικά καλή του πρόγνωση οφείλεται στην αρκετά ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό η πρόγνωση του καρκίνου θυρεοειδούς είναι πολύ καλή στους περισσότερους ασθενείς, εφόσον η νόσος αντιμετωπιστεί σωστά εξ αρχής. H ηλικία αποτελεί μία σημαντική παράμετρο που έχει σημασία για την πρόγνωση του καρκίνου θυρεοειδούς. Αποτελεί δε μέρος αρκετών προγνωστικών συστημάτων που έχουν προταθεί για τον καρκίνο του θυρεοειδούς. Ποια είναι η σημασία της ηλικίας όσον αφορά την πρόγνωση του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς;

Ηλικία ασθενούς και προγνωστικά συστήματα

Στην πρόσφατη αναθεωρημένη (8η) έκδοση του συστήματος ΤΝΜ της UICC (Union Internationale Contre Le Cancer) ορίζεται σαν όριο τα 55 έτη. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη (7η έκδοση) ορίζονταν τα 45 έτη.

Υπάρχουν και αρκετά άλλα προγνωστικά συστήματα, όπως:

  1. το AMES (Age, Metastases, Extent and Size)

  2. το GAMES (Grade, Age, metastases, Extent, Size), τ

  3. το MACIS (Metastases, Age, Completeness of surgical resection, Invasion and Size) κλπ,

Σε όλα τα προγνωστικά αυτά συστήματα η ηλικία παραμένει μία σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση της πρόγνωσης.

Ηλικία – η προγνωστική της σημασία

Στα προγνωστικά αυτά συστήματα, η μεγαλύτερη ηλικία (> 45 έτη ή > 50 ή 55 έτη ανάλογα με το σύστημα) συνδυάζεται με επιδείνωση της πρόγνωσης.

Σε όλα τα παραπάνω προγνωστικά συστήματα χρησιμοποιήθηκε σαν προγνωστικός παράγοντας μόνο η μεγαλύτερη ηλικία, χωρίς να γίνεται αναφορά στις μικρές ηλικίες. Προφανώς αυτό οφείλεται στο ότι στα παραπάνω προγνωστικά συστήματα λαμβάνεται υπόψη σαν παράμετρος καθορισμού της πρόγνωσης ο θάνατος από τη νόσο και όχι η υποτροπή αυτής. Η υποτροπή της νόσου (συνήθως στον τράχηλο) είναι ένα πρόβλημα που αφορά περισσότερο τους νεότερους ασθενείς.

Σύμφωνα με πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα:

Η συχνότητα υπολειμματικής νόσου /υποτροπής της νόσου (συμπεριλαμβανομένης και της υποτροπής στους λεμφαδένες του τραχήλου) είναι μεγαλύτερη σε νεότερους ασθενείς (<20-40 ετών) και σε περισσότερο ηλικιωμένους ασθενείς (> 60 ετών) σε σύγκριση με τους μεσήλικες ασθενείς.

Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι συχνότερες σε ασθενείς ηλικίας < 30 ετών. Εντούτοις, η επίδραση της παρουσίας λεμφαδενικών μεταστάσεων στην επιβίωση των ασθενών < 55 ετών, έστω και αν είναι στατιστικά σημαντική, παραμένει σχετικά περιορισμένης σημασίας. Αυτό δεν συμβαίνει στους ασθενείς > 55 ετών. Στους ασθενείς αυτούς, η ύπαρξη λεμφαδενικών μεταστάσεων έχει μεγαλύτερη κλινική σημασία όσον αφορά την πρόγνωση.

Οι μακρινές μεταστάσεις είναι κάπως συχνότερες σε ασθενείς < 30 ετών σε σύγκριση με τους μεσήλικες ασθενείς και αρκετά συχνότερες σε ασθενείς > 60 ετών.

Τα ποσοστά επιβίωσης χωρίς υποτροπή στους λεμφαδένες του τραχήλου σε ασθενείς < 20 ετών είναι μικρότερα σε σχέση με τους ασθενείς ηλικίας 20 – 50 ετών και σημαντικά μικρότερα σε ασθενείς ηλικίας > 60 ετών

Τα ποσοστά επιβίωσης χωρίς μακρινές μεταστάσεις είναι σημαντικά μικρότερα σε ασθενείς ηλικίας > 60 ετών

Σχόλια

Τα παραπάνω δεδομένα υποδηλώνουν ότι στους νεότερους (< 30 ετών) και στους περισσότερο ηλικιωμένους ασθενείς (> 60 ετών) παρατηρούνται συχνότερα υποτροπές της νόσου σε σύγκριση με τους μεσήλικες ασθενείς. Στους νεότερους ασθενείς είναι πιο συχνές οι τοπικές υποτροπές της νόσου, ενώ στους ασθενείς > 60 ετών παρατηρούνται συχνότερα μακρινές μεταστάσεις.

Σημειώνεται τέλος κάποια ιδιαίτερα σημαντική διαφοροποίηση της πρόσφατα αναθεωρημένης (8ης) έκδοσης της UICC. Σύμφωνα με αυτή, όλοι οι ασθενείς < 55 ετών ταξινομούνται σαν σταδίου Ι (ασχέτως μεγέθους όγκου, παρουσίας λεμφαδενικών μεταστάσεων ή εξωθυρεοειδικής επέκτασης, ιστολογικού υπότυπου). Εξαίρεση είναι οι ασθενείς με μακρινές μεταστάσεις που ταξινομούνται ως σταδίου ΙΙ. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την σημαντική αξία της ηλικίας σαν προγνωστικού παράγοντα.

1.Endocrine Journal 61 (3) 205 2.The Updated AJCC/TNM Staging System for Differentiated and Anaplastic Thyroid Cancer (8th edition): What changed and why? Thyroid 2017


Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς-πως επηρεάζει η ηλικία την πρόγνωση της νόσου?

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια