• Γεώργιος Σακοράφας

Θυρεοειδεκτομή – Παραθυρεοειδεκτομή: Γιατί και πότε χρειάζεται προεγχειρητική λαρυγγοσκόπηση;


Θυρεοειδεκτομή – Παραθυρεοειδεκτομή: Γιατί και πότε χρειάζεται προεγχειρητική λαρυγγοσκόπηση;- Εισαγωγή


Το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο διατρέχει κίνδυνο τραυματισμού κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής-παραθυρεοειδεκτομής, λόγω της στενής του ανατομικής σχέσης με τον θυρεοειδή αδένα (ιδιαίτερα αντίστοιχα προς τον σύνδεσμο του Berry). Η κάκωση του ενός νεύρου (ετερόπλευρη βλάβη) εκδηλώνεται με βράγχος φωνής. Η αμφοτερόπλευρη βλάβη (κάκωση και των δύο νεύρων) εκδηλώνεται με αφωνία και ενδεχομένως αναπνευστική δυσχέρεια. Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να απαιτηθεί τραχειοστομία για τη διατήρηση της βατότητας της αεροφόρου οδού).


Λαρυγγοσκόπηση πριν την θυρεοειδεκτομή - παραθυρεοειδεκτομή θα πρέπει να γίνεται:


Όταν έχει ήδη προηγηθεί άλλη επέμβαση στον θυρεοειδή, στον τράχηλο ή στο μεσοθωράκιο.

Σε αυτή την περίπτωση η προεγχειρητική λαρυγγοσκόπηση έχει σαν στόχο την αναγνώριση τυχόν προϋπάρχουσας βλάβης του νεύρου. Ο χειρουργός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για να διατηρήσει οπωσδήποτε το νεύρο της άλλης πλευράς (ώστε να αποφευχθεί η αφωνία και πιθανότατα η αναπνευστική δυσχέρεια). Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει από πριν τον ασθενή για το πρόβλημα που υπάρχει


Όταν υπάρχουν προεγχειρητικά ενδείξεις βλάβης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου.

Τέτοιες ενδείξεις είναι η ύπαρξη προεγχειρητικά βράγχους φωνής ή αλλαγής της φωνής


Όταν υπάρχει γνωστή εξωθυρεοειδική επέκταση του καρκίνου του θυρεοειδούς.

Η διάγνωση της εξωθυρεοειδικής επέκτασης είναι σήμερα εφικτή με τη βοήθεια των σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων (υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία).Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος διήθησης του νεύρου από τον καρκίνο που επεκτείνεται εξωθυρεοειδικά όταν η επέκταση αυτή γίνεται προς τα πίσω (προς την τραχειοοισοφαγική αύλακα), όπου εντοπίζεται το νεύρο)


Όταν υπάρχουν εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι μεταστάσεις αυτές εντοπίζονται στο κεντρικό διαμέρισμα (επίπεδο VI) ή -σπανιότερα- κατά μήκος της σφαγίτιδας (επίπεδα II, III και IV). Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανή η ύπαρξη διήθησης του νεύρου.


H διάγνωση του καρκίνου θυρεοειδούς συνδυάζεται με αυξημένη πιθανότητα διήθησης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου σε σύγκριση με τις μη κακοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς. Το βράγχος φωνής στον ασθενή με καρκίνο θυρεοειδούς θα πρέπει να θεωρείται ένδειξη διήθησης του νεύρου από τον όγκο και όχι απλής πίεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανόν να χρειαστεί να ‘θυσιαστεί’ το νεύρο κατά την διάρκεια της επέμβασης προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης (ριζική) εκτομή του όγκου κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής.