• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις: παρακέντηση ύποπτων λεμφαδένων


Εισαγωγή

Καρκίνος θυρεοειδούς – το πρόβλημα των λεμφαδενικών μεταστάσεων

Ο καρκίνος θυρεοειδούς – παρά τη γενικά καλή του πρόγνωση – μεθίσταται συχνά στους λεμφαδένες του τραχήλου. Η αναγνώριση των λεμφαδενικών μεταστάσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία , προκειμένου να επιλεγεί η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση. Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη μπορεί να τεκμηριώσει κυτταρολογικά τη διάγνωση.

Καρκίνος θυρεοειδούς – Αξιολόγηση λεμφαδένων τραχήλου

Το υπερηχογράφημα  είναι η βασική απεικονιστική εξέταση στον καρκίνο θυρεοειδούς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υπερηχογραφικοί χαρακτήρες που εγείρουν την υπόνοια μεταστάσεων στους λεμφαδένες του τραχήλου.

Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration) των υπερηχογραφικά ύποπτων λεμφαδένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κυτταρολογική τεκμηρίωση της τυχόν παρουσίας μεταστάσεων.Η παρακέντηση γίνεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Το υλικό που λαμβάνεται με την παρακέντηση απσοτέλλεται για κυτταρολογική εξέταση και για μέτρηση θυρεοσφαιρίνης στο έκπλυμα.

Σπανιότερα μπορεί να χρησιμοποιοηθούν – ανάλογα με την περίπτωση – και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία ή (ακόμη σπανιότερα) τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων.

Καρκίνος θυρεοειδούς – Αποτελέσματα κυτταρολογικής εξέτασης μετά παρακέντηση υπερηχογραφικά ύποπτων τραχηλικών λεμφαδένων

Τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης μετά FNA υπερηχογραφικά ύποπτων λεμφαδένων μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες (τα ποσοστά στις παρενθέσεις αναφέρονται στη συχνότητα μεταστάσεων):

  1. Παρουσία καρκινικών κυττάρων (96 %)

  2. Παρουσία μακροφάγων χωρίς καρκινικά κύτταρα (88 %)

  3. Παρουσία πολύ λίγων κυττάρων (μη διαγνωστικό υλικό) (70 %)

  4. Εξέταση αρνητική για κακοήθεια (35 %)

Σχόλια – πρακτική σημασία

Ο προσεκτικός έλεγχος των λεμφαδένων τραχήλου θα πρέπει να γίνεται πριν από κάθε επέμβαση θυρεοειδεκτομής. Είναι προφανές ότι όταν η παρακέντηση είναι θετική για την ύπαρξη λεμφαδενικών μεταστάσεων θα πρέπει να γίνεται και λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου, ταυτόχρονα με τη θυρεοειδεκτομή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να λυθεί εξ αρχής και με μία μόνο επέμβαση το πρόβλημα του ασθενούς.

Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη προτείνεται (ΑΤΑ) κυρίως για τους πλάγιους τραχηλικούς λεμφαδένες. Και αυτό γιατί ο πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός απαιτεί μεγαλύτερη τομή (επέκταση) και περισσότερο εκτεταμένους χειρουργικούς χειρισμούς

Το πρόβλημα των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων

Εντούτοις, η κυτταρολογική εξέταση είναι ψευδώς αρνητική σε ένα υψηλό ποσοστό (10 %, κατ’ άλλους έως 25 % ή και 30 %). Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Στην πράξη, η ύπαρξη υπερηχογραφικά ύποπτων λεμφαδένων δεν μπορεί να αγνοηθεί όταν η κυτταρολογική είναι αρνητική. Πολλές φορές χρειάζεται να γίνει ο λεμφαδενικός καθαρισμός ακόμη και όταν η παρακέντηση των ύποπτων λεμφαδένων είναι αρνητική. Προϋπόθεση είναι η αξιοπιστία του υπερηχογραφήματος που χαρακτηρίζει παθολογικούς τους λεμφαδένες.

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η μέτρηση της θυρεοσφαιρίνης στο έκπλυμα του υλικού που αναρροφάται με την FNA μπορεί να αυξήσει την διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου.


Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις - παρακέντηση ύποπτων λεμφαδένων

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #παρακέντηση #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς