• Γεώργιος Σακοράφας

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Τι είδους απεικόνιση χρειάζεται προεγχειρητικά?


Εισαγωγή

Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς (MTC, Medullary Thyroid Cancer) αποτελεί μία σπανιότερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς σε σχέση με το διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη/θυλακιώδη [DTC,Differentiated Thyroid Cancer]).

Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σύγκριση με το DTC. Αυτή εκδηλώνεται μεταξύ άλλων και με την αυξημένη συχνότητα λεμφαδενικών, αλλά και μακρινών μεταστάσεων.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την ανάγκη περισσότερων απεικονιστικών εξετάσεων προεγχειρητικά, με στόχο την ακριβέστερη σταδιοποίηση της νόσου.

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Που μεθίσταται?

Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς μεθίσταται αρχικά στους λεμφαδένες του τραχήλου. Στη συνέχεια μακρινές μεταστάσεις μπορεί να παρατηρηθούν: -στο ήπαρ -στους πνεύμονες -στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου -στα οστά -στον εγκέφαλο (σπανιότερα)

Τι είδους απεικονιστικός έλεγχος χρειάζεται πριν την επέμβαση?

Απολύτως απαραίτητο είναι το υπερηχογράφημα τραχήλου (US, ultrasonography).

Στο US θα πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος όχι μόνο του θυρεοειδούς αλλά και των λεμφαδένων του τραχήλου. Στόχος είναι η απεικόνιση τυχόν λεμφαδενικών μεταστάσεων. Ο έμπειρος ακτινολόγος μπορεί να αναγνωρίσει τους παθολογικά διογκωμένους τραχηλικούς λεμφαδένες. Παραδίδει δε στο χειρουργό λεπτομερή χαρτογράφηση των λεμφαδένων τραχήλου. Με βάση αυτή μπορεί να γίνει προεγχειρητικά ο σχεδιασμός της σωστής επέμβασης.

Περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος δεν χρειάζεται παρά μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως:

-Πολύ αυξημένες τιμές καλσιτονίνης (> 500 pg / ml). Έχει παρατηρηθεί ότι σπάνια υπάρχουν μακρινές μεταστάσεις με τιμές καλσιτονίνης μικρότερες από το επίπεδο αυτό (500 pg/ml)

-Όταν υπάρχει εκτεταμένη διασπορά του MTC στον τράχηλο

-Όταν υπάρχουν ύποπτες κλινικές εκδηλώσεις (π.χ. πόνος στα οστά)

Στις περιπτώσεις αυτές -και ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε ασθενούς- μπορεί να γίνει χρήση:

-αξονικής τομογραφίας

-μαγνητικής τομογραφίας

-σπινθηρογραφήματος οστών

H ευαισθησία της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET/CT scan) είναι μικρότερη όσον αφορά την ανίχνευση μακρινών μεταστάσεων στο MTC. Για το λόγο αυτό η χρήση της δεν συνιστάται.


Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και απεικόνιση

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και απεικόνιση


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #μυελοειδές #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια