• Γεώργιος Σακοράφας

Πάρεση παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου μετά επεμβάσεις θυρεοειδούς-πόσο συχνή είναι;


Εισαγωγή

Το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο (δεξιά και αριστερά) πορεύεται σε πολύ στενή σχέση ανατομική σχέση με τον θυρεοειδή. Για το λόγο αυτό η θυρεοειδεκτομή συνοδεύεται από τον κίνδυνο βλάβης του νεύρου. Η βλάβη μπορεί να είναι παροδική (συνηθέστατα) ή μόνιμη. Η ετερόπλευρη βλάβη εκδηλώνεται συνήθως με διαταραχή της φωνητικής λειτουργίας (βράγχος φωνής). Η αμφοτερόπλευρη βλάβη μπορεί να εκδηλωθεί με αφωνία ή ακόμη και με δυσκολία στην αναπνοή.

Βλάβη παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου στη θυρεοειδεκτομή – πόσο συχνή είναι;

Η συχνότητα παροδικής και μόνιμης βλάβης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου κυμαίνεται ευρέως στη βιβλιογραφία; από 0.5 έως 12 % (μέσος όρος 6 – 8 %) και από 0.5 έως 3.5 % (μέσος όρος ~ 1 – 2 %), αντίστοιχα.

Η ευρύτατη αυτή διακύμανση οφείλεται το ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από μελέτες σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διάφορες επεμβάσεις θυρεοειδούς για διαφορετικές παθήσεις αυτού.

Βλάβη παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και θυρεοειδεκτομή- παράγοντες κινδύνου

Ο κίνδυνος εμφάνισης μετεγχειρητικά βλάβης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου είναι μεγαλύτερος όταν η επέμβαση γίνεται για:

  1. Λίαν ευμεγέθεις βρογχοκήλες

  2. Λίαν ευμεγέθεις όζους

  3. Καρκίνο θυρεοειδούς (ιδιαίτερα όταν γίνεται ταυτόχρονα και κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου)

  4. Επανεπέμβαση για υποτροπή της νόσου (συνηθέστατα καρκίνου θυρεοειδούς)

  5. Υπερθυρεοειδισμό (τοξική βρογχοκήλη)

  6. Όταν υπάρχει διήθηση του νεύρου λόγω άμεσης εξωθυρεοειδικής επέκτασης ενός καρκίνου θυρεοειδούς ή λόγω παρουσίας ευμεγέθων λεμφαδενικών μεταστάσεων στη διαδρομή του.

Πάρεση παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου μετά θυρεοειδεκτομή- αποκαθίσταται και πότε;

Σε περίπτωση μη διατομής του νεύρου, η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του είναι ο κανόνας και παρατηρείται σε ποσοστό ≥ 96 %.

Συνηθέστατα, η αποκατάσταση της λειτουργίας επιτυγχάνεται μέσα σε λίγες ημέρες, μπορεί όμως να χρειαστεί και μεγαλύτερο διάστημα σε κάποιες περιπτώσεις (λίγες εβδομάδες ακόμη και μηνών).

Στη βιβλιογραφία, στην πλειονότητα των ασθενών η αποκατάσταση συμβαίνει σε διάστημα < 6 μηνών. Εντούτοις, έχει περιγραφεί αποκατάσταση της λειτουργίας ακόμη και μετά από 26 μήνες από τη χειρουργική επέμβαση.

Σχόλια

Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι – επί απουσίας έντονων κλινικών συμπτωμάτων (όπως αναπνευστική δυσχέρεια) – ενδείκνυται η αναμονή-παρακολούθηση του ασθενούς (watchful observation) για την αντιμετώπιση της βλάβης (πάρεσης) του νεύρου.

Επισημαίνεται ότι η εμπειρία του χειρουργού σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τον κίνδυνο εμφάνισης πάρεσης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου.

Η θέση της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης παραμένει αμφιλεγόμενη. Οι σχετικές μελέτες που υποστηρίζουν την χρήση της παρουσιάζουν σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επισφαλής η εξαγωγή συμπερασμάτων. Φαίνεται πάντως πως τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σε σύγκριση με την οπτική αναγνώριση-προστασία του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου.

Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2018 3(3): 249–252


Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο και θυρεοειδεκτομή

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #θυρεοειδούς

7 Προβολές0 Σχόλια