• Γεώργιος Σακοράφας

Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού-ποια η σημασία τους στην πράξη;
Εισαγωγή


Οι όζοι θυρεοειδούς συχνά παρουσιάζουν αποτιτανώσεις στο υπερηχογράφημα.

Οι αποτιτανώσεις αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • Μικροαποτιτανώσεις (διάμετρος ≤ 2 mm) και

  • Μακροαποτιτανώσεις (διάμετρος > 2 mm)


Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις -Ταξινόμηση


Οι μακροαποτιτανώσεις γενικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • Παρεγχυματικές

  • Τύπου κελύφους αυγού (eggshell calcifications)

Οι αποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού διακρίνονται περαιτέρω σε:

  • Ομαλές πλήρως περιμετρικές (καταλαμβάνουν όλη την περίμετρο του όζου)

  • Ομαλές ασυνεχείς, μερικά περιμετρικές (καταλαμβάνουν μέρος της περιμέτρου του όζου)

  • Ακανόνιστου τύπου

  • Πολυστρωματικές


Μακροαποτιτανώσεις και όζοι θυρεοειδούς- σημασία στην πράξη


Οι όζοι θυρεοειδούς με μικροαποτιτανώσεις στο υπερηχογράφημα είναι γνωστό ότι είναι πιθανό να υποκρύπτουν καρκίνο θυρεοειδούς. Η σημασία εντούτοις των μακροαποτιτανώσεων όσον αφορά την πιθανότητα υποκείμενου καρκίνου θυρεοειδούς παραμένει αμφιλεγόμενη. Γενικά, η παρουσία μακροαποτιτανώσεων δεν θεωρείται ‘ισχυρό’ κριτήριο για την διάγνωση του καρκίνου θυρεοειδούς.

Εντούτοις, οι μακροαποτιτανώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι συνδυάζονται πάντα με καλοήθεις όζους. Σε μία πρόσφατη μελέτη, καρκίνος θυρεοειδούς διαγνώσθηκε σε 80 από τους 188 ασθενείς (42.5%) με όζο θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις. Ο καρκίνος θυρεοειδούς μπορεί να συνδυάζεται με τις μακροαποτιτανώσεις ιδιαίτερα όταν αυτές είναι ακανόνιστες, παρεγχυματικού τύπου. Από τις αποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού οι ομαλές, ασυνεχείς (μερικά περιμετρικές), οι ακανόνιστου τύπου και οι πολυστρωματικές είναι αυτές που είναι πιθανότερο να συνδυάζονται με καρκίνο θυρεοειδούς.

Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και η κυτταρολογική εξέταση αποτελεί και στην περίπτωση αυτή -μαζί με το υπερηχογράφημα – το βασικό ‘εργαλείο’ για τη σωστή προεγχειρητική διερεύνηση των ασθενών με όζους θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις. Όταν οι όζοι θυρεοειδούς συνδυάζονται με μακροαποτιτανώσεις, η FNA συνεχίζει να έχει υψηλή διαγνωστική αξία (93 %), ευαισθησία (98 %), ειδικότητα (91 %), θετική προγνωστική αξία (96 %) και αρνητική προγνωστική αξία (97 %), ενώ τα ποσοστά των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων είναι χαμηλά (1.4 %).Thyroid . 2013 Sep;23(9):1106-12

J Clin Ultrasound . Mar-Apr 2014;42(3):172-5

Ultrasound Med Biol . 2020 Jan;46(1):20-25

Arq Bras Endocrinol Metabol. 2014 Dec;58(9):939-45

J Ultrasound Med . 2009 Jun;28(6):801-6

Med Sci Monit . 2010 Mar;16(3):CS25-28.